Sport i Bezpieczeństwo

Przygotowanie do służb mundurowych i agencji bezpieczeństwa rynku cywilnego

Stabilna kariera w niestabilnych czasach!

Ostatnie miesiące i lata pokazują, że znaczenie służb mundurowych w społeczeństwie będzie rosło. Stało się jasne, że państwo musi mieć wysoko wykwalifikowany personel, którego zadaniem będzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i ich opanowanie w razie zaistnienia. Sport i Bezpieczeństwo to kierunek unikatowy na mapie Polski. Zostaniesz wszechstronnie przygotowany do pracy w służbach mundurowych i cywilnych agencjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Studia przygotują Cię również do pracy trenera przygotowania motorycznego w klubach fitness, siłowniach i klubach sportowych, co w połączeniu z rosnącą świadomością zdrowotną społeczeństw jest gwarantem ciekawej i pewnej pracy.

OPIS KIERUNKU

Studia I stopnia, na kierunku Sport i Bezpieczeństwo trwają 6 semestrów w trybie dziennym (stacjonarnym) i kończą się nadaniem stopnia licencjata. Dodatkowo absolwent otrzyma legitymację Trenera przygotowania motorycznego.

Sport i Bezpieczeństwo to wyjątkowa w skali kraju koncepcja programu studiów skierowanych do osób, które chcą zasilić szeregi służb mundurowych, a najlepsi z najlepszych jednostki specjalne policji i wojska. O tym, że zostaną do tego doskonale przygotowani świadczy m.in. udział w tworzeniu programu studiów m.in. byłych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, mających wieloletnie doświadczenie w służbie w zespołach bojowych, również poza granicami kraju, w tym na misjach w Iraku czy Afganistanie.

W planie studiów znalazły się m.in.:

 • strzelectwo (sportowe i bojowe), walka wręcz, środki przymusu bezpośredniego;
 • trening motoryczny (wszechstronne przygotowanie wytrzymałościowo-siłowe, m.in. triathlon, crossfit);
 • nurkowanie, wspinaczka, survival, narciarstwo;
 • organizacja systemów ratowniczych, ratownictwo wodne i wysokogórskie;
 • podstawy kartografii, topografii i orientacja w terenie;
 • pilotaż bezzałogowych statków powietrznych;
 • cyberbezpieczeństwo, pozyskiwanie informacji jawnych i ochrona informacji niejawnych;
 • podstawy prawa i geopolityki; instytucje i systemy bezpieczeństwa państwa;
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe;
 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu;
 • coaching i systemy motywacyjne.

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę Politechniki Opolskiej oraz specjalistów służb mundurowych (m.in. komandosów wojskowych i policyjnych).

Warto nadmienić, że kierunek studiów został objętych patronatem Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Ponadto, na potrzeby realizacji zajęć i praktyk Uczelnia podpisała umowy i porozumienia m.in. z: Komendą Wojewódzką Policji w Opolu (w tym z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji), Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu; MIXU Special Forces, cywilnymi agencjami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa, agencjami detektywistycznymi konwoju i ochrony.

KARIERA

Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie sprawności motorycznej i wydolności fizycznej, jak również zostanie wyposażony w specjalistyczne umiejętności ruchowe (m.in. walka wręcz, środki przymusu bezpośredniego, strzelectwo), poszerzone o podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz bezpieczeństwa, z uwzględnieniem postępu technologicznego, nauki i wiedzy, jaki dokonał się w ostatnim czasie. Ponadto, w ramach konsultacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym ustalono, iż wskazanym jest nabycie przez absolwentów kompetencji z zakresu podstaw prawa i polityki, psychologii i komunikowania się (w języku ojczystym i dwóch językach obcych), logicznego myślenia, jak również podejmowania decyzji w warunkach stresu oraz zagrożenia.

To wszystko czyni z absolwenta kierunku pożądanego na rynku pracy specjalistę z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, który z pewnością znajdzie pracę w służbach mundurowych, cywilnych agencjach związanych z bezpieczeństwem, a najlepsi z najlepszych poradzą sobie podczas selekcji do takich jednostek jak GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego), Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca czy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu, który jest partnerem kierunku. Studenci Sportu i Bezpieczeństwa będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez policyjnych komandosów, wziąć udział w organizowanych przez nich ćwiczeniach, a także sprawdzić się w zadaniach zaplanowanych przez Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, które objęło patronatem kierunek.

Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostki specjalne;
 • wojsko;
 • policja;
 • straż pożarna;
 • straż graniczna;
 • służba więzienna;
 • straż ochrony kolei;
 • agencje detektywistyczne,
 • agencje ochrony osób i mienia;
 • kluby sportowe,
 • kluby fitness.

PREDYSPOZYCJE

Wysoki poziom sprawności fizycznej, znajomość co najmniej jednego języka obcego, dobrze rozwinięta umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w grupie, odporność na stres.

JAKIE PRZEDMIOTY WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy oraz 2 przedmioty spośród następujących: język polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, informatyka, historia.

REKRUTACJA

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów ze świadectwa maturalnego oraz egzaminu dodatkowego (sprawnościowego).

UWAGA ! Termin egzaminu dodatkowego (sprawnościowego): lipiec 2023r.
*Dzień, godzina i miejsce egzaminu zostaną przydzielone przez system rekrutacyjny IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.)

Egzamin dodatkowy (sprawnościowy):

 • sprawdzian umiejętności pływania (50 m dowolnym stylem, pływanie pod wodą);
 • test sprawności fizycznej oparty na czterech próbach lekkoatletycznych biegi – 100 m, 800 m (kobiety), 1500 m (mężczyźni), skok w dal, pchnięcie kulą (4 kg kobiety, 6 kg mężczyźni).

Szczegóły egzaminu dodatkowego (sprawnościowego) wraz z ustaloną punktacją i zasadami wykonania prób zostaną przedstawione Kandydatom w systemie rekrutacyjnym Uczelni (IRK).

Wytyczne do egzaminu dodatkowego (sprawnościowego) znajdują się tutaj.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji znajdują się na stronie:
https://rekrutacja.po.edu.pl/zasady-rekrutacji/

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej oraz zajęcia w terenie (obóz kondycyjny, survival, sporty wodne, strzelectwo, narciarstwo, ratownictwo wodne i górskie, wspinaczka, zajęcia na poligonie, triathlon)

SEKRETARIAT KIERUNKU

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 130), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską