Kilka słów o wydziale

Misja Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Misją Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, wpisującą się w intencje Uczelni, jest poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Wydział realizuje tak sformułowaną Misję przez kształcenie specjalistów oraz prowadzenie badań naukowych z zakresu wychowania fizycznego, fizjoterapii oraz turystyki i rekreacji oraz poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wizja Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej pragnie być otwartą, nowoczesną i silną jednostką w strukturach europejskiej uczelni technicznej i ma aspiracje do utrzymania pozycji lidera w regionie w kształceniu specjalistów w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, mogących przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu i kraju. Priorytetowe działania Wydziału ukierunkowane są na udoskonalanie i ewaluację prowadzonych usług edukacyjnych, wdrażanie programów międzynarodowej mobilności studentów oraz realizację społecznie pożądanych interdyscyplinarnych badań.