Laboratorium antropomotoryki i biomechaniki

Laboratorium Biomechaniki, służy badaniom sprawności układu ruchu jako podstawy w ocenie sprawności funkcjonalnej i zdolności koordynacyjnych człowieka. Badania eksperymentalne prowadzone są w warunkach statycznych i dynamicznych u osób o bardzo różnym poziomie sprawności motorycznej.

Prowadzone badania obejmują m.in.:

 • Udoskonalanie pomiarów i analizy struktury wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla poszczególnych dyscyplin oraz sportowców niepełnosprawnych.
 • Analiza aktywności bioelektrycznej (elektromiografia powierzchniowa) mięśni w różnych czynnościach ruchowych oraz badaniach równowagi.
 • Wykrywanie i określanie zaburzeń motoryki i koordynacji – badania równowagi ciała osób w różnym wieku (profilaktyka upadków).
 • Analiza i ocena dysfunkcji układu ruchu po kontuzjach i urazach sportowych.
 • Analiza i ocena kinematyczna ruchu u sportowców, osób niepełnosprawnych i osób w wieku poprodukcyjnym.
 • Ocena i analiza możliwości adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, poziomu sprawności fizycznej, predyspozycji do podejmowania określonego wysiłku fizycznego.
 • Wspomaganie procesów uczenia się i nauczania czynności ruchowych.

Wyposażenie laboratoryjne

Prowadzenie badań i analiz umożliwia następująca aparatura:

 • elektromiograf powierzchniowy, bezprzewodowy (Noraxon DTS, 16 kanałów),
 • system do optoelektronicznej analizy ruchu w oparciu o technologię pasywnych markerów odbijających emitowane promieniowanie IR (OptiTrack, 8 kamer),
 • system czujników inercyjnych do pomiaru kinematyki całego ciała (Noraxon MyoMotion)
 • platformy sił Kistler (typ 9286AA, 2 szt.) i AMTI (typ AccuSway)
 • posturograf Balance Master® NeuroCom, umożliwiający ocenę i rehabilitację kontroli równowagi w warunkach symulacji aktywności dnia codziennego,
 • platforma balansowa (Biodex Balance System SD),
 • akcelerometr, elektrogoniometr, siłomierz ręczny ściskanie/rozciąganie do 500N, siłomierz ręczny

Laboratorium wydolności fizycznej i motoryki człowieka

Aparatura naukowo – badawcza Laboratorium wydolności fizycznej i motoryki człowieka Wydziału jest wykorzystywana do kompleksowej, skutecznej i dokładnej oceny poziomu sprawności motorycznej osób zdrowych – trenujących i nie trenujących jak również osób niepełnosprawnych np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie laboratorium pozwala na testowanie hipotez w badaniach eksperymentalnych jak również ocenę poziomu sprawności motorycznej czy zmian zachodzących podczas treningu fizycznego.

Prowadzone badania obejmują m.in.:

 • Analiza reakcji psychomotorycznych w piłce nożnej i sportach walki po przekroczeniu progu przemian anaerobowych (ppa).
 • Analiza kondycyjnych i koordynacyjnych uwarunkowań umiejętności ruchowych studentów wychowania fizycznego.
 • Analiza dynamiki i kinetyki zmian budowy somatycznej, sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży.
 • Wpływ treningu sportowego na poziom wydolności fizycznej i sprawności.
 • Zmiany poziomu sprawności ruchowej i wydolności organizmu u osób o różnym poziomie aktywności ruchowej.
 • Optymalizacja skuteczności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych na zajęciach ruchowych.
 • Somatyczne, sprawnościowe i środowiskowe uwarunkowania wyników sportowych w grupach o różnych formach aktywności sportowej.

Wyposażenie laboratoryjne

Prowadzenie badań i analiz umożliwia następująca aparatura:

 • stacjonarny system do przeprowadzania badań wysiłkowych, z pełną analizą VO2 i VCO2 COSMED Quark b2,
 • cykloergometr MONARK (Ergomedic 894 E) wraz z oprogramowaniem do testu Wingate (MCE Staniak 5.1) – pełna gama parametrów pomiarowych,
 • cykloergometr   EXCALIBUR   SPORT   925900   LODE,   z   elektromagnetyczną kontrolą obciążenia w pełni kompatybilny z urządzeniem Quark b2,
 • bieżnia ruchoma z pełną i dokładną regulacją prędkości i regulacją kąta pochyłu COSMED T170DE,
 • przenośne pulsometry do badania częstotliwości pracy serca,
 • analizator poziomu mleczanów

Laboratorium biochemii i genetyki

Laboratorium jest przeznaczone do badań polimorfizmów genetycznych (mutacji), które prowadzi się metodami opartymi na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR- z ang. polymerase chain reaction), takich jak PCR-SSP, PCR-RFLP, genotypowanie z użyciem sond TaqMan, metoda HRM. Poza tym, posiadana aparatura pozwala na ilościową oraz jakościową ocenę poziomu ekspresji genów metodami RT real-time PCR (na poziomie mRNA) oraz ELISA (na poziomie białka).

Prowadzone badania obejmują m.in.:

 • Analiza polimorfizmów genetycznych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP),
 • Analiza związku między genami a wydolnością w różnych dyscyplinach sportowych,
 • Rola czynników środowiskowych i genetycznych w powstawaniu otyłości i nadwagi wśród młodzieży,
 • Analiza częstości występowania polimorfizmów antygenów układu grupowego Duffy

Wyposażenie laboratoryjne

Prowadzenie badań i analiz umożliwia następująca aparatura:

 • aparat do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems),
 • termocyklery T100 i MJ Mini (BioRad),
 • system do prowadzenia elektroforezy kwasów nukleinowych (BioRad),
 • system dokumentacji żeli G:Box (Syngene),
 • spektrofotometr NanoDrop 2000 (Thermo Scientific),
 • czytnik mikropłytek Epoch (BioTek Instruments) oraz zamrażarka niskotemperaturowa -80ºC (Telstar Igloo)